சுடச்சுட:

ஆலயங்கள்

இலக்கியம்

ஆன்மிகம்

Thursday, April 02, 2009

Dakshinamurthy Sthothram

ஸ்ரீ விருஷபதேவர் அருளிச் செய்தஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தி தோத்திரம்அகணித குணகண மப்ரமேயமாத்யம்

ஸகல ஜகத் ஸ்திதி ஸம்யமாதி ஹேதும்

உபரத மநோயோகி ஹ்ருந் மந்திரம்தம்

ஸதத மஹம் தட்சிணாமூர்த்தி மீடே (1)நிரவதி ஸுகம் இஷ்ட தாதார மீட்யம்

நதஜந மநஸ்தாப பேதைக தக்ஷம்

பவ விபிந தவாக்னி நாமதேயம்

ஸதத மஹம் தட்சிணாமூர்த்தி மீடே (2)

த்ரி புவன குரும் ஆகமைக ப்ரமாணம்

த்ரி ஜகத்காரண ஸூத்ரயோக மாயம்

ரவி சத பாஸ்வரம் ஈஹித ப்ரதானம்

ஸதத மஹம் தட்சிணாமூர்த்தி மீடே (3)

அவிரத பவ பாவனாதி தூரம்

பத பத்மத்வய பாவினா மதூரம்

பவ ஜலதி ஸுதாரணாங்க்ரி போதம்

ஸதத மஹம் தட்சிணாமூர்த்தி மீடே (4)க்ருத நிலய மநிஸம் வடாக மூலே

நிகம சிகா வ்ராத போதிதைக ரூபம்

த்ருத முதுராங்குளி கம்ய சாரு போதம்

ஸதத மஹம் தட்சிணாமூர்த்தி மீடே (5)த்ருஹிண ஸுத பூஜிதாங்க்ரி பத்மம்

பதபத்மாநத மோக்ஷ தாந தக்ஷம்

க்ருத குருகுல வாஸ யோநி மித்ரம்

ஸதத மஹம் தட்சிணாமூர்த்தி மீடே (6)யதி வர ஹ்ருதயே ஸதா விபாந்தம்

ரதி பதி சதகோடி ஸுந்தராங்க மாத்யம்

பரஹித நிரதாத்மனாம் ஸுஸேவ்யம்

ஸதத மஹம் தட்சிணாமூர்த்தி மீடே (7)ஸ்மித தவள விகாஸிதாந நாப்ஜம்

ச்ருதி ஸுலபம் வ்ருஷாபதிரூட காத்ரம்

ஸித ஜலஜ ஸுஸோப தேஹ காந்திம்

ஸதத மஹம் தட்சிணாமூர்த்தி மீடே (8)வ்ருஷப க்ருதமிதம் இஷ்ட ஸித்திதம்

குருவர தேவ ஸந்திதௌ படேத்ய:

ஸகல துரித துக்க வர்க ஹாநிம்

வ்ரஜதி சிரம் க்ஞானவான் சம்புலோகம் (9)

Post a Comment
 
Copyright © 2013 செங்கோட்டை ஸ்ரீராம்
Shared by Alahappa Grafix